Ngày 01/02/2024, Israel thông báo dự thảo Tiêu chuẩn SI 994 phần 1 – Máy điều hòa không khí – Yêu cầu về an toàn và vận hành;

Theo đó, dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn này yêu cầu vận hành và an toàn của máy điều hòa không khí. Những khác biệt chính giữa phiên bản cũ và tiêu chuẩn dự thảo sửa đổi mới này như sau:

Xóa bỏ một số sai lệch cụ thể theo quốc gia, chẳng hạn như đánh dấu, dán nhãn và hướng dẫn đặc biệt;

Loại bỏ các yêu cầu năng lượng đặc biệt đối với máy điều hòa không khí dạng ống dẫn có lắp đặt ẩn. Việc phần này có hiệu lực được phối hợp với việc hủy bỏ Quy định về nguồn năng lượng của Israel;  

Xóa yêu cầu về hệ số công suất;  

Bỏ yêu cầu về 7,5 mét đường ống giữa các đơn vị trong quá trình thử nghiệm;  

Sửa đổi mục 30.201 – xóa yêu cầu về lỗ thông gió và thêm tùy chọn kiểm tra khả năng chống cháy theo Tiêu chuẩn Mỹ UL 60334-2-40;  

Thông qua tất cả các thay đổi được giới thiệu trong phiên bản cập nhật của Tiêu chuẩn Quốc tế được thông qua.  

Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn sửa đổi mới này sẽ được áp dụng kể từ khi sửa đổi này có hiệu lực trong thời gian 2 năm. Trong thời gian này, sản phẩm có thể được kiểm tra theo tiêu chuẩn cũ hoặc tiêu chuẩn sửa đổi mới.

Mục tiêu để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. Ngày cuối cùng nhận ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/ISR/24_00934_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/ISR/1315