Ngày 02/11/2023, Indonesia thông báo Dự thảo Quy định về công nhận, đánh giá sự phù hợp của các tổ chức chứng nhận Halal nước ngoài.

Dự thảo quy định này nhằm mục đích hướng dẫn trong quá trình công nhận halal và/hoặc đánh giá sự phù hợp của các tổ chức chứng nhận halal nước ngoài (LHLN). Hướng dẫn này cũng cung cấp các giai đoạn và quy trình để LHLN thuộc sở hữu của Chính phủ hoặc các Tổ chức tôn giáo Hồi giáo nộp đơn đăng ký để được BPJPH công nhận halal và/hoặc đánh giá sự phù hợp. Quy định này gồm 23 Chương như sau:

– Cơ sở pháp lý;

– Tài liệu hành chính về Chứng nhận Halal và/hoặc Đánh giá sự phù hợp;

– Phạm vi thẩm quyền của các tổ chức chứng nhận Halal nước ngoài;

–  Phí chứng nhận Halal và/hoặc Đánh giá sự phù hợp;

– Nộp đơn đăng ký chứng nhận Halal và/hoặc đánh giá sự phù hợp;

– Kiểm tra đơn xin cấp chứng nhận Halal và/hoặc đánh giá sự phù hợp;

– Đánh giá tại chỗ về Chứng nhận Halal và/hoặc Đánh giá sự phù hợp;

– Kết quả đánh giá chứng nhận Halal và/hoặc đánh giá sự phù hợp của các tổ chức Halal nước ngoài và việc cấp Giấy chứng nhận kết quả đánh giá sự phù hợp

– Cấp Thư giới thiệu và Giấy chứng nhận công nhận;

– Xây dựng và ký kết các Hiệp định quốc tế hoặc Biên bản ghi nhớ về thỏa thuận chung (Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau/MRA);

– Giám sát; Đánh giá nhân chứng;

– Những thay đổi về dữ liệu của các tổ chức chứng nhận Halal nước ngoài;

– Tái công nhận và/hoặc Gia hạn Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau;

– Bổ sung Phạm vi Chứng nhận và/hoặc Đánh giá Sự phù hợp;

– Bảo mật; Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức chứng nhận Halal nước ngoài đã được cấp chứng nhận Halal và/hoặc đánh giá sự phù hợp;

– Đình chỉ và thu hồi tình trạng công nhận Halal và/hoặc đánh giá sự phù hợp và giảm phạm vi chứng nhận Halal và/hoặc đánh giá sự phù hợp;

– Thông báo về những thay đổi đối với các yêu cầu công nhận Halal và/hoặc đánh giá sự phù hợp;

– Khiếu nại; Kháng cáo; Giải quyết tranh chấp; Đánh giá từ xa.

Mục tiêu để thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

Ngày cuối cùng nhận ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/IDN/23_13279_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/IDN/159