Ngày 15/11/2023, Dominica thông báo dự thảo chuẩn kỹ thuật đo lường RTM-003- 2012, Quy định về kiểm soát đo lường thiết bị sử dụng trong tiếp thị khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Theo đó, Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật đo lường được thông báo bao gồm:

– Các định nghĩa; Hệ thống đo lường và các thành phần; Biện pháp phòng ngừa an toàn; Lớp chính xác;

– Sai số tối đa cho phép; Khối lượng tối thiểu để xác minh; Phương thức xác minh; Kiểm tra xác minh

– Tuyên bố về sự phù hợp; Sửa chữa, niêm phong và đưa vào sử dụng; Thủ tục hành chính để xác minh; Trách nhiệm

Mục đích của Quy chuẩn kỹ thuật này là thiết lập các quy trình và phương pháp để Nhà nước kiểm định bắt buộc (lần đầu, định kỳ, bổ sung và bất thường) các dụng cụ đo khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), vì tính minh bạch của giao dịch thương mại phụ thuộc vào kết quả; Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

Ngày cuối cùng nhận ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/DOM/23_13442_00_s.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/DOM/227/Rev.1