Ngày 15/01/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 02/2024/TT-BCT sửa đổi Thông tư 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân (Hiệp định AANZFTA).

Theo đó, thay thế Phụ lục II – Quy tắc cụ thể mặt hàng tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 31/2015/TT-BCT (đã được thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 42/2018/TT-BCT) bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BCT.

Quy tắc cụ thể mặt hàng được xây dựng trên cơ sở Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hoá năm 2022 (HS 2022). Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phần mô tả tại Phụ lục này với phần mô tả tại văn kiện pháp lý của Hệ thống Hài hòa do Tổ chức Hải quan Thế giới xây dựng, phần mô tả tại Hệ thống Hài hòa của Tổ chức Hải quan Thế giới được áp dụng.

Xem chi tiết tại Thông tư 02/2024/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/3/2024.

Nguồn: TBT Quảng Ninh