Ngày 24/11/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư số 14/2023/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz” (QCVN 60:2023/BTTTT)

Về đặc tính kỹ thuật của bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn:

– Tần số: từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz.

– Phân cực: Ngang hoặc tròn.

– Tín hiệu trả lời: gồm 12 chu kỳ quét.

– Độ nhạy hiệu dụng của máy thu: Nhỏ hơn -50dBm (tương đương 0,1mW/m2).

– Thời gian hoạt động: 96h ở trạng thái chờ, sau đó, hoạt động phát tiếp sóng với thời gian 8h nhận phát liên tục với một tần số lặp thu phát là 1kHz.

– Khoảng nhiệt độ:

Môi trường: -200C đến +550C;

Lưu kho: -300C đến +650C…

Về các phép đo kiểm phải được thực hiện tại các vị trí đo do đơn vị kiểm chỉ định. Các nhà sản xuất phải thiết lập thiết bị và đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường trước khi tiến hành đo kiểm.

Nguồn điện phải được cung cấp trong khi tiến hành đo kiểm bởi pin có sẵn trong thiết bị. Tuy nhiên, pin này có thể được thay thế bằng nguồn điện đo kiểm đối với một số phép đo kiểm chất lượng. Các nguồn điện này phải được sự thống nhất của nhà sản xuất và đơn vị đo kiểm.

Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức triển khai hướng dẫn và quản lý bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn theo quy chuẩn này.

 Quy chuẩn này được áp dụng thay thế cho quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 60:2011/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn”.

Nguồn: TBT Quảng Ninh