Ngày 24/11/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 16/2023/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD – Phần truy nhập vô tuyến”, ký hiệu QCVN 111:2023/BTTTT, cụ thể như sau:

Về quy định kỹ thuật: Các yêu cầu kỹ thuật của quy chuẩn áp dụng trong điều kiện môi truòng hoạt động của thiết bị do nhà cung cấp khai báo. Thiết bị phải hoàn toàn tuân thủ tất cả các yêu cầu kỹ thuật khi hoạt động trong các giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động đã khai báo.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đo tương ứng đối với thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này, bao gồm:

– Phát xạ không mong muốn băng tần hoạt động;

– Phát xạ giả;

– Công suất đầu ra cực đại;

– Xuyên điều chế đầu vào;

– Tăng ích ngoài băng;

– Hệ số nén kênh lân cận;

– Xuyên điều chế đầu ra;

– Phát xạ bức xạ.

Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức triển khai hướng dẫn và quản lý các thiết bị vô tuyến theo quy chuẩn thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD.

Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về chứng nhận và công bố hợp quy các thiết bị thuộc phạm vi của quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 và thay thế Thông tư số 25/2017/TT-BTTTT ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD – Phần truy nhập vô tuyến.

Nguồn: TBT Quảng Ninh