Ngày 8/9, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo Quy chế về cơ chế phối hợp thanh tra, kiểm tra nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Tham dự hội thảo có ông Hà Minh Hiệp – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục TCĐLCL và các địa phương.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Hà Minh Hiệp – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, qua hơn 12 năm thực thi, quy chế này đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác phối hợp giữa các cơ quan có chức năng kiểm tra ở Trung ương, giữa cơ quan có chức năng kiểm tra ở Trung ương với các cơ quan có chức năng kiểm tra ở địa phương. Các Bộ quản lý chuyên ngành, địa phương đã giao cho cơ quan kiểm tra trực thuộc chủ động theo chức năng, nhiện vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ quản lý chuyên ngành, địa phương theo dõi, đánh giá rủi ro và diễn biến của thực tiễn sản xuất, kinh doanh để tham mưu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền kế hoạch kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên, chuyên đề, theo kế hoạch đã được phê duyệt nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm kịp thời, giúp ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại Hội thảo, ông Đoàn Thanh Thọ – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế – Thanh tra đã chia sẻ về Dự thảo Quy chế cơ chế phối hợp thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Theo đó, Dự thảo Quy chế gồm 05 Chương và 22 Điều thì Chương I: Quy định chung (08 Điều) có Điều 5 – Nguyên tắc phối hợp và Điều 6 – Nguyên tắc xử lý chồng chéo; Chương II: Phối hợp trong công tác thu thập, chia sẻ thông tin thuộc lĩnh vực TĐC (02 Điều); Chương III: Phối hợp trong công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên quan đến hoạt động thuộc lĩnh vực TĐC (02 Điều); Chương IV: Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến hoạt động thuộc lĩnh vực TĐC (8 Điều) và Chương V: Tổ chức thực hiện (02 Điều).

Hội thảo cũng có phần trao đổi, thảo luận đưa ra những đóng góp thiết thực cho quá trình xây dựng các cơ chế, chính sách cũng như tuân thủ quy định về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Kết luận Hội thảo, thay mặt lãnh đạo Bộ KH&CN, Tổng cục TCĐLCL ghi nhận các ý kiến đóng góp, chia sẻ, trao đổi, thảo luận. Bộ KH&CN sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp các cơ quan liên quan trong quá trình hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg cho phù hợp với tình hình thực tế và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương ủng hộ các chủ trương, chính sách mới trong công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&CN để việc đề xuất các quy định có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra giữa các bộ, ngành và địa phương, tránh chồng chéo, trùng lặp; phù hợp định hướng của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra.

Nguồn: TBT Quảng Ninh