Ngày 25/10/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Thông tư 16/2022/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ (QCVN 03-01:2022/BNNPTNT) quy định mức giới hạn, phương pháp xác định và yêu cầu quản lý đối với hàm lượng formaldehyde tự do trong keo dán gỗ có thành phần formaldehyde tự do được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Cụ thể, hàm lượng formaldehyde tự do trong keo dán gỗ không được vượt quá 1,4% theo khối lượng. Hàm lượng formaldehyde tự do trong keo dán gỗ được xác định theo một trong các phương pháp thử áp dụng cho từng nhóm keo dán gỗ cụ thể quy định tại TCVN 11569:2016. Mẫu keo dán gỗ dùng để xác định hàm lượng formaldehyde tự do phải ở dạng dung dịch.

Ngoài ra, đối với keo dán gỗ dạng bột, phải được chuyển thành dạng dung dịch với đầy đủ các thành phần theo hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi xác định hàm lượng formaldehyde. Với keo dán gỗ nhiều thành phần, phải pha chế đầy đủ các thành phần theo hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi xác định hàm lượng formaldehyde tự do.

Về quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy: Các loại keo dán gỗ phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định về giới hạn hàm lượng formaldehyde tự do quy định tại mục 2.1 Quy chuẩn này. Việc công bố hợp quy được thực hiện dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật. Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy được thực hiện tại các tổ chức thử nghiệm đã được cấp

Phương thức đánh giá sự phù hợp: Việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo phương thức 5 hoặc phương thức 7 quy định tại Điều 5 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Về ghi nhãn: Các loại keo dán gỗ lưu thông trên thị trường phải thực hiện ghi nhãn trên bao gói sản phẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 và bắt buộc phải ghi định lượng thành phần formaldehyde tự do trong sản phẩm, hàng hóa. Các loại keo dán gỗ khi lưu thông trên thị trường phải được đóng gói bao bì hoàn chỉnh, không bị lộ thiên.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2023.

Nguồn: TBT Quảng Ninh