Hầu hết các Hiệp định trong khuôn khổ WTO là kết quả của Vòng đàm phán Uruguay 1986 – 1994, ký kết tại Hội nghị Bộ trưởng Marrakesh tháng 4 năm 1994. Văn kiện cuối cùng là kết quả bao trùm Vòng đàm phán Uruguay về Thương mại đa biên. Đầu tiên phải kể tới Hiệp định Thành lập Tổ chức Thương mai Thế giới, hiệp định khái quát này bao gồm rất nhiều quy định được sắp xếp theo hệ thống nhất định. Các vấn đề cụ thể được nêu tại các phụ lục về hàng hóa, dịch vụ, và sở hữu trí tuệ; phụ lục về giải quyết tranh chấp, cơ cơ chế rà soát chính sách thương mại và phụ lục về các hiệp định nhiều bên.

Tuyên bố Marrakesh ngày 15 tháng 4 năm 1994        

Văn kiện cuối cùng bao quát các Kết quả của Vòng Uruguay về Đàm phán Thương mại Đa biên 

Hiệp định thành lập tổ chức thương mại thế giới

Phụ lục 1:

  Phụ lục 1A: Các Hiệp định Đa biên về Thương mại hàng hóa

    Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 1994

    Hiệp định Nông nghiệp (Tóm tắt Hiệp định)

    Hiệp định về Áp dụng các Biện pháp Kiểm dịch Động thực vật (Tóm tắt Hiệp định)

    Hiệp định về Hàng dệt may (Lưu ý: Hiệp định này đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2005)

    Hiệp định về các Hàng rào Kỹ thuật đối với Thương mại (Tóm tắt Hiệp định)

    Hiệp định về các Biện pháp Đầu tư liên quan đến Thương mại (TRIMs)

    Hiệp định về Chống bán phá giá (Điều VI của GATT 1994) (Tóm tắt Hiệp định)

    Hiệp định về Xác định Trị giá tính thuế hải quan (Điều VII của GATT 1994) (Tóm tắt Hiệp định)

    Hiệp định về Giám định hàng hóa trước khi gửi hàng (PSI)

    Hiệp định về Quy tắc Xuất xứ

    Hiệp định về Thủ tục Cấp phép Nhập khẩu

    Hiệp định về Trợ cấp và các Biện pháp đối kháng (Tóm tắt Hiệp định )

    Hiệp định về các Biện pháp tự vệ  (Tóm tắt Hiệp định )

    Hiệp định thuận lợi hóa thương mại 

  Phụ lục 1B: Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) (Tóm tắt Hiệp định)

  Phụ lục 1C: Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS)

Phụ lục 2: Hiệp định về Quy tắc và Thủ tục Giải quyết Tranh chấp trong khuôn khổ WTO (DSU)

Phụ lục 3: Hiệp định về Cơ chế Rà soát Chính sách thương mại

Phụ lục 4: Các Hiệp định thương mại nhiều bên

  Phụ lục 4(A)  Hiệp định về Thương mại Máy bay Dân dụng

  Phụ lục 4(B)  Hiệp định về Mua sắm Chính phủ

  Phụ lục 4(C)  Hiệp định quốc tế về sữa (Lưu ý: Hiệp định này đã chấm dứt năm 1997)

  Phụ lục 4(D)  Hiệp định quốc tế về thịt bò ( Lưu ý: Hiệp định này đã chấm dứt năm 1997)