Ngày 07/11/2023, EU thông báo dự thảo sửa đổi quy định về chất tẩy rửa và chất hoạt động bề mặt.

Quy định được đề xuất thay thế Quy định (EC) số 648/2004 và sửa đổi Quy định (EU) 2019/1020. So với Quy định (EC) số 648/2004, Quy định được đề xuất đưa ra các yêu cầu an toàn đối với vi sinh vật trong chất tẩy rửa và ghi nhãn kỹ thuật số. Quy này yêu cầu thông tin tuân thủ cho chất tẩy rửa và chất hoạt động bề mặt.

Quy định được đề xuất đơn giản hóa và cập nhật các quy tắc đối với chất tẩy rửa bằng cách bãi bỏ một số yêu cầu dư thừa và bằng cách tính đến sự phát triển của thị trường và quy định mới.

Mục tiêu để đơn giản hóa và cập nhật các quy định năm 2004 về chất tẩy rửa và chất hoạt động bề mặt; Tăng cường thực thi để có nhiều chất tẩy rửa và chất hoạt động bề mặt tuân thủ hơn được đưa ra thị trường Liên minh; Cung cấp mức độ bảo vệ cao về sức khỏe và môi trường; Tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển tự do chất tẩy rửa và chất hoạt động bề mặt trên thị trường Liên minh; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; bảo vệ môi trường.

Ngày cuối cùng nhận ý kiến: 90 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/EEC/23_13364_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/EEC/23_13364_01_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/1028