Hướng dẫn quản lý trang thiết bị y tế

Ngày 01/8/2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư 05/2022/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 98/2021/NĐ-CP quản lý trang thiết bị y tế. Théo đó, Thông tư quy định quy định danh mục trang thiết…