Mối lo từ dầu ăn không rõ nguồn gốc - Báo Khánh Hòa điện tử

Ngày 16/02/2022 Myanmar thông báo dự thảo quy định ghi nhãn dầu thực vật, dầu ăn. Cụ thể nội dung quy định như sau:

Một số loại dầu ăn trên thị trường được mô tả là dầu thực vật, dầu ăn và mô tả “dầu thực vật, dầu ăn” không phải là một loại hàng hóa theo quy định về nhãn mác. Do đó, các doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định sau về ghi nhãn dầu thực vật, dầu ăn: (a) Loại hàng hóa dựa trên thành phần gốc phải được ghi rõ bằng tiếng Myanmar; Khối lượng và kích thước thực của hàng hóa phải được thể hiện bằng đơn vị trọng lượng của Myanmar; quy định xử phạt theo Luật Bảo vệ Người tiêu dùng.

Mục tiêu để đạt được sự thỏa mãn các nhu cầu cơ bản; Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng. Hiệu lực từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 sau một năm kể từ ngày quy định này ban hành.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/MMR/22_1608_00_x.pdf