Ngày 11/01/2022 Hoa Kỳ thông báo dự thảo Tiêu chuẩn An toàn cho nam châm. Thông báo về việc xây dựng dự thảo quy tắc được đề xuất – Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (Ủy ban hoặc CPSC) đã xác định sơ bộ rằng có nguy cơ thương tích và tử vong không hợp lý, đặc biệt đối với trẻ em và thanh thiếu niên, liên quan đến việc ăn một hoặc nhiều chất cao – nam châm mạnh mẽ. Quy định này áp dụng cho các sản phẩm tiêu dùng được thiết kế, tiếp thị hoặc dùng để giải trí, đồ trang sức (bao gồm đồ trang sức cho trẻ em), kích thích tinh thần, giảm căng thẳng, hoặc sự kết hợp của những mục đích này và có chứa một hoặc nhiều nam châm lỏng hoặc có thể tách rời.

Mỗi nam châm rời hoặc có thể tách rời trong một sản phẩm tuân theo quy tắc được đề xuất và hoàn toàn phù hợp với hình trụ các bộ phận nhỏ của CPSC sẽ được yêu cầu có chỉ số từ thông nhỏ hơn 50 kG \ 2 \ mm \ 2 \. Ủy ban yêu cầu nhận xét về tất cả các khía cạnh của thông báo này, bao gồm nguy cơ thương tích, phạm vi và yêu cầu được đề xuất, các lựa chọn thay thế cho quy tắc được đề xuất và các tác động kinh tế của quy tắc và các lựa chọn thay thế được đề xuất.

Mục tiêu để phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 28 tháng 3 năm 2022

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_0310_00_e.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / USA / 1821