Ngày 14/12/2021 Canada thông báo đề xuất sửa đổi đối với một số loại trái cây hoặc rau quả tươi (FFV) phải được phân loại để được bán trên thị trường nhập khẩu hoặc thương mại liên tỉnh ở Canada. Các yêu cầu và cấp độ FFV được Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA) duy trì và thực thi trong một tài liệu tham khảo (IbR).

Dự thảo những thay đổi được đề xuất đối với các loại và yêu cầu đối với táo, mơ, măng tây, nho, đào, lê, mận và mận khô, bao gồm cả một tiêu chuẩn mới cho quả xuân đào. Bản sửa đổi được đề xuất đối với bản tổng hợp cấp độ Canada: Tập 2 – Trái cây hoặc rau tươi bao gồm:

Thay đổi các yêu cầu về kích thước; làm rõ thuật ngữ cho các khuyết tật và dung sai; sự ra đời của tiêu chuẩn mới cho quả xuân đào.

Mục tiêu để phản ánh nhu cầu của thị trường: những thay đổi về nhu cầu và nhân khẩu học của người tiêu dùng; phát triển công nghệ và đổi mới, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc chọn tạo giống cây trồng và giống cây trồng; cải tiến và đổi mới thực hành sản xuất, công nghệ bảo quản và đóng gói; hài hòa các tiêu chuẩn với các đối tác thương mại quốc tế; các tiêu chuẩn cấp lớp mới chưa có và đã đạt được sự đồng thuận của ngành đối với những tiêu chuẩn nào.

Để đáp ứng những nhu cầu này của thị trường, những thay đổi được đề xuất bao gồm các yêu cầu về kích thước mới, giải thích rõ các thuật ngữ về khuyết tật và dung sai, cũng như đưa ra các tiêu chuẩn mới cho một số mặt hàng nhất định. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 11 tháng 2 năm 2022

Mã thông báo: G / TBT / N / CAN / 657