Ngày 09/5/2022 Ai Cập thông báo dự thảo quy định cam kết sản xuất theo tiêu chuẩn Ai Cập. Dự thảo này Quy định các nhà sản xuất và nhập khẩu phải tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc của Ai Cập.

Trong trường hợp không có các Tiêu chuẩn bắt buộc của Ai Cập, các tiêu chuẩn sau sẽ được chấp nhận: Tiêu chuẩn Ai Cập (ES); Tiêu chuẩn quốc tế (ISO / IEC); Tiêu chuẩn Châu Âu do EN ban hành, trong trường hợp không có sẵn, tiêu chuẩn này được thay thế bằng Tiêu chuẩn Anh (BS) hoặc Tiêu chuẩn Đức (DIN) hoặc Tiêu chuẩn Pháp (NF); Tiêu chuẩn Mỹ (ANSI); Tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS); Tiêu chuẩn do Tiêu chuẩn Quốc tế Codex (CODEX) ban hành; Tiêu chuẩn do ASTM quốc tế ban hành; Tiêu chuẩn do Tổ chức ô tô Nhật Bản (JASO) ban hành; Tiêu chuẩn do Hiệp hội Kỹ sư Ô tô Quốc tế (SAE) ban hành; Tiêu chuẩn do Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) ban hành; Các tiêu chuẩn thống nhất của Ả Rập do Tổ chức Khai thác và Phát triển Công nghiệp Ả Rập ban hành; Các quy định kỹ thuật do Liên hợp quốc ban hành đối với phương tiện và các bộ phận của chúng; Tiêu chuẩn do Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ (ASME) ban hành; Các tiêu chuẩn do Tổ chức Đo lường Pháp lý Quốc tế (OIML) ban hành.

Toàn bộ sản phẩm hoặc hàng hóa phải tuân theo một tiêu chuẩn mà không phụ thuộc vào nhiều hơn một tiêu chuẩn.

Mục tiêu để yêu cầu về chất lượng và an toàn. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

E-mail: eos@idsc.net.eg / eos.tbt@eos.org.eg; http://www.eos.org.eg

Mã thông báo: G / TBT / N / AI CẬP / 321